Voorwaarden fotoactie Sempergreen

Deze voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de actie ("Actie") zoals omschreven in artikel 3 die wordt aangeboden door Sempergreen B.V. (gevestigd aan de Defensieweg 1 3984 LR te Odijk) en/of een aan haar gelieerde onderneming (gezamenlijk genoemd "Sempergreen"). Door deel te nemen aan de Actie ga je onvoorwaardelijk akkoord met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden en eventuele algemene voorwaarden van sociale-mediaplatforms – waaronder begrepen maar niet beperkt tot Instagram en Facebook – die volledig van toepassing kunnen zijn in aanvulling op deze Voorwaarden.

De fotoactie in het kort

Ben je hovenier of dakdekker en heb je op een project een groendak van Sempergreen geïnstalleerd? Maak dan een foto van het project, plaats deze op Instagram of Facebook, tag @Sempergreen (Instagram) / @SempergreenGroup (Facebook) en voeg de hashtag #SempergreenActie toe. Elke maand buigt een jury zich over de foto’s. De mooiste foto van de maand wint een insectenhotel t.w.v. 44,99 Euro. De actie loopt vanaf 1 mei 2022 t/m 31 december 2022.

1. Wie kunnen er meedoen?

Nederlandse hoveniers- en dakdekkersbedrijven die direct bij Sempergreen B.V. een groendaksysteem, vegetatiematten of Sedumtrays hebben besteld, kunnen een foto maken van het project waarop het Sempergreen groendak is toegepast. De inzender moet tenminste 18 jaar of ouder zijn.

2. Wie mogen er niet meedoen?

Particulieren die hun groendak niet direct via Sempergreen hebben besteld zijn uitgesloten van de Actie. Ook mensen, die rechtstreeks zakelijk betrokken zijn bij de selectie van de winnaars van de Actie, mogen niet deelnemen.

3. Hoe kun je mee doen?

Maak een mooie foto van één of meerdere groendakprojecten met een groendaksysteem, vegetatiematten of Sedumtrays van Sempergreen. Plaats deze foto op Instagram of Facebook, tag Sempergreen (@Sempergreen (Instagram) / @SempergreenGroup (Facebook)) en voeg #SempergreenActie toe.

4. Hoe vaak mag je mee doen?

Het is toegestaan elke maand van meerdere projecten een foto te sturen. Maar het mogen er niet meer dan 1 foto per project zijn. Er is een maximum van 1 prijs per deelnemend bedrijf.

5. Wanneer loopt de actie?

Deelnemers kunnen vanaf 1 mei 2022 t/m 31 december 2022 meedoen aan de actie. Vanaf juni wordt elke maand de winnaar van de maand ervoor bekend gemaakt. Zo wordt bijvoorbeeld de winnaar van de maand december 2022 in januari 2023 bekendgemaakt. Alle wedstrijdinzendingen dienen uiterlijk op 23:59 uur op 31 december 2022 door de deelnemer geplaatst te zijn. Alle na dit moment geplaatste inzendingen zijn automatisch ongeldig.

6. Wat kun je winnen?

De hovenier of dakdekker die de mooiste foto geplaatst heeft én aan alle actievoorwaarden voldoet wint een insectenhotel Suraj van Natuurmonumenten ter waarde van 44,99 Euro. De prijs kan niet geretourneerd worden, is niet-overdraagbaar en de prijs kan niet worden omgeruild tegen geld.

7. Voorwaarden voor de foto

Om te mee te dingen naar de prijs dient de ingezonden foto aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het dient een foto te zijn van een groendakproject;
  • Er mogen alleen personen op de foto staan mits deze personen toestemming hebben gegeven voor deelname aan deze Actie met een foto waar zij op staan;
  • Het groendak moet Sempergreenproducten bevatten die direct bij Sempergreen zijn besteld;
  • Het auteursrecht van de foto moet bij de inzendende partij liggen.

8. Gebruik van de foto

Door deel te nemen aan de Actie geef je Sempergreen de toestemming om je foto ook buiten de Actie om voor online en offline marketingdoeleinden te gebruiken. Dit houdt ook in dat de foto voor deze doeleinden aangepast kan worden. Sempergreen zal vrijwel altijd fotocredits geven, behalve als dit echt niet mogelijk is binnen de opmaak waarin de foto wordt gebruikt.

9. Hoe wordt een winnaar gekozen?

Een jury, bestaande uit medewerkers van Sempergreen, kiest elke maand de mooiste foto uit de inzendingen van de maand ervoor. Een voorbeeld: in juni wordt er een winnaar gekozen uit de inzendingen van de maand mei.

10. Wat gebeurt er nadat er een winnaar is gekozen?

10.1 Nadat er een winnaar is gekozen wordt de winnende foto, met vermelding van het inzendende bedrijf, gedeeld en openbaar gemaakt op het Instagram- en het facebookkanaal van Sempergreen Group: @Sempergreen (Instagram) / @SempergreenGroup (Facebook). Vervolgens wordt er telefonisch of via e-mail contact opgenomen met de winnaar. Daarna wordt de prijs binnen 4 weken naar het winnende hoveniers- of dakdekkersbedrijf opgestuurd.

10.2 Sempergreen zal alle redelijke inspanningen betrachten om contact op te nemen met de winnaar. Indien de winnaar niet bereikt kan worden of niet beschikbaar is, behoudt Sempergreen zich het recht voor om de prijs aan een nieuwe geselecteerde winnaar aan te bieden.

10.3 Sempergreen behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs aan te bieden van een gelijke of grotere waarde indien de oorspronkelijk aangeboden prijs niet meer beschikbaar is om redenen die buiten haar macht liggen.

10.4 Prijzen worden uitsluitend afgeleverd op een adres in Nederland.

10.5 Alle kosten die samenhangen met de verzending van de prijs inclusief btw worden door Sempergreen betaald.

11. Disclaimer

11.1 Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Instagram of Facebook en is ook niet gelieerd aan Instagram of Facebook.

11.2 Sempergreen heeft het recht om deze Voorwaarden gedurende de Actieperiode zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemers aan te passen. De versie van de Voorwaarden die van kracht was op het moment van deelname is van toepassing op de deelnemer.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Deelnemer stemt ermee in dat deelname aan de Actie voor zijn/haar eigen risico is.

12.2 Deelnemer verklaart dat hij/zij de enige rechthebbende is op de intellectuele-eigendomsrechten op alle materialen en informatie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, ontwerpen en afbeeldingen, ongeacht de wijze van indiening (bijv. mondeling, elektronisch of schriftelijk), die bij Sempergreen worden ingediend in verband met de Actie ("Materialen"). Deelnemer verklaart tevens dat de Materialen geen inbreuk maken op rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn. Deelnemer vrijwaart Sempergreen tegen eventuele vorderingen van derden met betrekking tot de Materialen.

12.3 Indien Materialen inbreuk maken op rechten van derden of anderszins onrechtmatig zijn, heeft Sempergreen het recht om de inzending te diskwalificeren en deelnemer aansprakelijk te stellen voor daardoor veroorzaakte schade.

12.4 Sempergreen is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor Actie-inzendingen en Materialen.

12.5 Sempergreen aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect, in verband met de Actie, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

  • de door Sempergreen verzonden prijs;
  • de annulering, onderbreking of aanpassing van de Actie;
  • onrechtmatig gebruik van door derden gebruikte systemen.

13. Diversen

13.1 Sempergreen behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken, inzendingen uit te sluiten die niet zijn ingediend in overeenstemming met deze Voorwaarden of de toepasselijke wettelijke verplichtingen zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade. Het besluit van Sempergreen is in alle gevallen definitief en bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.

13.2 Sempergreen behoudt zich het recht voor om een alternatieve winnaar te selecteren indien een winnaar een van deze Voorwaarden heeft geschonden.

13.3 Sempergreen behoudt zich het recht voor om de Actie zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te annuleren, uit te stellen of aan te passen indien het noodzakelijk is hiertoe over te gaan, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade, voor zover wettelijk toegestaan.

13.4 Indien en voor zover bepalingen van deze Voorwaarden niet rechtsgeldig zijn of nietig of niet-afdwingbaar worden verklaard door een rechter laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.

13.5 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14. Contactgegevens

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of deze Voorwaarden, neemt u dan contact op met:

Sempergreen B.V.
T.a.v. Sempergreen Fotoactie
Defensieweg 1
3984 LR Odijk
Nederland

Tel: + 31 343 539 699
E-mail: info@sempergreen.com