wyłączenie odpowiedzialności

Warunki w niniejszym wyłączeniu odpowiedzialności mają zastosowanie do witryny internetowej Sempergreen BV: www.sempergreen.com. Korzystając z niej akceptujesz i zgadzasz się na prawne związanie niniejszym wyłączeniem odpowiedzialności

Użycie

Nieautoryzowane lub niewłaściwe korzystanie z witryny lub jej zawartości może naruszać prawa własności intelektualnej, ustawodawstwo dotyczące prywatności, publikację i/lub komunikację w najszerszym tego słowa znaczeniu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje przesyłane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Choć Sempergreen BV, działa z zachowaniem należytej staranności w celu zapewnienia dokładności informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści na niej zawarte. Wszelkie decyzje, które Użytkownik może podjąć w oparciu o zawarte tu informacje, są na jesgo własny koszt oraz ryzyko.

Sempergreen BV zastrzega sobie prawo, z jakiegokolwiek powodu, aby zablokować lub ograniczyć dostęp do niniejszej strony internetowej i/lub niektórych usług oferowanych na tejże stronie.

Zakłócanie normalnego funkcjonowania niniejszej strony lub jej integralności jest zabronione. Przez powyższe rozumie się również zmianę zawartości, a także włamanie do serwisu.

Sempergreen BV nie może zagwarantować bezpieczeństwa niniejszej witryny. Pomimo tego, iż Sempergreen BV podejmuje wszelkie stosowne działania, aby zachować niniejszą stronę internetową wolną od wirusów, gwarancja w tym zakresie nie może zostać udzielona. Sempergreen BV nie może również zagwarantować, że niniejsza strona internetowa będzie działać bez błędów czy przerw.

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej

W żadnym przypadku, ani spółka Sempergreen BV, ani żaden z jej dyrektorów i/lub pracowników nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i/lub pośrednie, wartości niematerialne lub wynikowe straty, w tym utratę zysków lub przychodów oraz stratę umów lub zamówień, wynikające z, lub związane w jakikolwiek sposób, ale nie ograniczające się do:

  1. Wad, wirusów lub innych nieprawidłowości dotyczących urządzeń oraz innego oprogramowania wykorzystanego w związku z dostępem do sieci i korzystaniem z niniejszej strony internetowej;

  2. Informacji zamieszczonych na lub za pośrednictwem niniejszej strony internetowej;

  3. Przechwycenia, modyfikacji lub niewłaściwego wykorzystania informacji przekazanych spółce Sempergreen BV lub Użytkownikowi;

  4. Działania lub niedostępności niniejszej strony internetowej;

  5. Nadużywania niniejszej strony internetowej;

  6. Utraty danych;

  7. Pobierania lub wykorzystania informacji, rysunków, zdjęć lub oprogramowania udostępnianego za pośrednictwem niniejszej strony internetowej; lub roszczeń osób trzecich w związku z korzystaniem z niniejszej strony. Jak również, spółka Sempergreen B.V. nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek uszkodzenia lub wtórnej straty wynikającej z korzystania z dokumentów lub zdjęć, które są udostępniane na niniejszej stronie.

Wyłączenie odpowiedzialności ma zastosowanie także w przypadku gdy spółka Sempergreen BV została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Prawa własności intelektualnej

Sempergreen BV zachowuje wszelkie prawa (w tym prawa autorskie, do nazw domen, prawa marki, patenty oraz inne prawa własności intelektualnej) w odniesieniu do wszystkich informacji oferowanych na lub poprzez niniejszą stronę, w tym oprogramowanie, materiały audio, wideo, tekst, logo i zdjęcia. Za wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku, nie zezwala się na kopiowanie, pobieranie, ujawnianie, publikowanie lub rozpowszechniane w jakikolwiek inny sposób, ani powielania części niniejszej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Sempergreen BV lub bez uzyskanego pełnoprawnego zezwolenia jej legalnego właściciel. Kopiowanie, powielanie lub manipulowanie informacjami i/lub projektami jest zabronione.

Informacje uzyskane od stron trzecich

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które nie są zarządzane przez Sempergreen BV. Niniejsze linki zawarte są wyłącznie dla wygody Użytkownika, a ich obecność nie oznacza, że informacje, produkty i/lub usługi świadczone na tychże stronach są zalecane przez Sempergreen BV. Użycie takich linków odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Sempergreen BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do treści, zastosowania lub dostępności takich stron.

Komunikacja online

Wiadomości wysłane za pośrednictwem poczty internetowej albo poprzez witrynę internetową Sempergreen BV mogą zostać przechwycone, niewłaściwie użyte lub zmienione przez osoby trzecie. Sempergreen BV zaleca zatem, aby nie przekazywać poufnych informacji spółce Sempergreen BV poprzez e-mail.

Zmiany

Spółka Sempergreen BV może zmienić warunki niniejszego wyłączenia odpowiedzialności w dowolnym momencie. Zmiany te mają zastosowanie, gdy tylko zostaną opublikowane na niniejszej stronie.

Spółka Sempergreen BV zastrzega sobie prawo do zmiany lub zamknięcia niniejszej strony internetowej według własnego uznania oraz w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Spółka Sempergreen BV nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian lub zamknięcia niniejszej strony.

Postanowienia różne

Niniejsze oświadczenie o wyłączeniu zostało przetłumaczone na język angielski. Jeżeli wersja angielska zawiera rozbieżności lub prowadzi do różnic w interpretacji, holenderskia wersja językowa jest rozstrzygająca.

Niniejsza strona internetowa oraz wyłączenie odpowiedzialności podlega prawu holenderskiemu. Wszelkie spory opierające się na niniejszej stronie internetowej lub wyłączeniu odpowiedzialności zostaną przedstawione do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd.

Pytania i reklamacje dotyczące strony internetowej należy kierować do Sempergreen BV. Można skontaktować się z nami online info@sempergreen.com lub telefonicznie. +31 343 539 699.