Czy zielony dach jest bioróżnorodny?

Zielone dachy, zarówno intensywne jak i ekstensywne, zdecydowanie bardziej przyczyniają się do zwiększenia różnorodności gatunkowej niż tradycyjne dachy. W roku 2015, firma Sempergreen, we współpracy z holenderską organizacją zajmującą się ochroną motyli, "The Dutch Butterfly Conservation", badała zagadnienie bioróżnorodności na dachach. Trzy niezależne badania dowiodły, iż zarówno maty wegetacyjne, jak i podłoża dachowe funkcjonalnie przyczyniają się do pobudzenia różnorodności biologicznej w środowisku miejskim, w odniesieniu do motyli, pszczół i owadów z rodziny bzygowatych. Motyle stawiają kluczowe wymagania dotyczące ich siedliska oraz służą jako grupa orientacyjna dla zrównoważonego środowiska życia. Pszczoły i owady bzygowate to również bardzo ważni zapylacze dla roślin kwitnących.

Wkład w bioróżnorodność

Wyniki tych badań pokazały, że testowane maty wegetacyjne (mata rozchodnikowo – mieszana, mata rozchodnikowo – ziołowa oraz mata przyciągające pszczoły i motyle), wraz z wieloma podłożami dachowymi, mogą przyczyniać się do zwiększenia róznorodności gatunkowej. Na intensywnie wykorzystywanych obszarach miejskich i rolnicznych, zielony dach z roślinnością kwitnącą i ziołami przynajmniej oferuje pożywienie i/lub korzystne warunki lęgowe dla motyli, pszczół i owadów bzygowatych. Warunki takie, nie byłyby łatwo dostępne w okolicy.

Podczas projektowania i budowy zielonego dachu, należy zwrócić uwagę na bliskie sąsiedztwo lepszych możliwości lęgowych, zarówno na samym dachu jak i w najbliższej okolicy. Ważne jest, aby taki dach nie działał jak pułapka ekologiczna, lecz jako przystanek na drodze do innych obszarów dla gatunków przemieszczających się. Istotnymi aspektami są tu grubość warstwy podłoża, jak również różnice w konstrukcji instalacji i roślinności. Podsumowanie tego badania jest dostępne na życzenie.

 Bioróżnorodny dach