Groendak en de Watertoets

Wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt opwarming van de aarde. De stijging van de temperatuur heeft nadrukkelijke gevolgen voor het klimaat. Vooral de afgelopen decennia zijn de gevolgen van klimaatverandering duidelijk merkbaar geworden. Het uit zich in piekregens, hoosbuien, wolkbreuken en stormen, maar ook in periodes van langdurige hitte en droogte. Om zowel de stad als het platteland leefbaar te houden vraagt klimaatverandering om natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen.

Klimaatbestendige stad

De gevolgen van klimaatverandering en extreem weer zijn groot. Overstromingen, waardevermindering van huizen en schade aan land- en tuinbouw zijn slechts enkele van de voorbeelden. In de stad zorgt langdurige hitte voor verslechtering van de luchtkwaliteit en het hitte-eilandeffect. Om deze gevolgen het hoofd te kunnen bieden, is de bouw van een klimaatbestendige stad evident. Zowel bij nieuwbouw, herinrichting of renovatie, alsook inrichting van de openbare ruimte moet rekening gehouden worden met voldoende waterberging en waterretentie. Wat nu gebouwd wordt, moet de komende decennia nog meekunnen.

Waterberging in een groene stad

Illustratie door Natasha de Sena, Wageningen Environmental Research

Watertoets en groendak

Zowel in Nederland als België is de Watertoets in het leven geroepen. Het doel van de Watertoets is het waarborgen van de belangen van water bij alle relevante ruimtelijke plannen. In waterrijke landen als Nederland en België geen overbodige luxe. In Vlaanderen moet het Wateradvies verplicht opgevolgd worden, in Nederland heeft het een adviserend karakter. De Nederlandse Unie van Waterschappen wil echter dat bouwpartijen de watertoets verplicht zouden moeten opvolgen.

Voorafgaand aan een bouwproject bekijkt het waterschap of in een plan voldoende rekening is gehouden met de waterhuishouding ter plaatse. Op plaatsen waar ruimte onttrokken wordt aan water, zal ruimte gecompenseerd moeten worden voor water. Groene daken zijn een uitstekend middel om water, dat anders in de grond zou worden gebufferd, op het dak op te vangen en vast te houden.

Waterparagraaf en hemelwaterverordening

Onder de Watertoets vallen zaken zoals de waterparagraaf en de hemelwaterverordening. Deze regels geven aan hoe er met afvalwater, grondwater en hemelwater om moet worden gegaan bij het (ver)bouwen van nieuwe panden en wijken. Zo heeft Amsterdam een Hemelwaterverordening vastgesteld. Hierdoor wordt men verplicht om bij het (ver)bouwen van panden er per vierkante meter zestig liter hemelwater te bergen en het vervolgens over de opvolgende 60 uur af te voeren. Dit zal er binnen de gemeente voor zorgen dat er minder waterschade optreedt tijdens de steeds frequenter wordende hoosbuien en de stad klimaatbestendiger maken.

Waterretentie en -detentie op het dak

Om aan de Watertoets te voldoen kan men water bufferen en bergen met behulp van Sempergreen Detentie- en Retentiedaken. Hiermee wordt regenwater tijdelijk of volledig opgeslagen en wordt het rioolstelsel tijdens piekbuien ontlast. Lees meer over deze groendakconcepten in ons artikel “Detentiedaken en Retentiedaken tegen wateroverlast“.

Lees artikel